Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Probleemstelling en kans: Het versterken van de eigen energievoorziening en het gezamenlijk daarmee aan de slag gaan. Dat zijn de kernpunten van de energietransitie zoals wij die voor ogen hebben. Daarbij gaan we uit van de vraag: wat is goed voor de inwoners en bedrijven in onze provincie? Welke waarden kunnen we toevoegen? We voelen ons nu te veel een speelbal van de geopolitiek en worden geconfronteerd met absurd hoge prijzen voor stroom en aardgas. Er is sprake van energiearmoede. Dat moet en kán anders. Wij zien mogelijkheden voor het produceren van betaalbare energie met lokale Friese partijen. Door met z’n allen op korte termijn aan de slag te gaan, kunnen we volledig zelfvoorzienend worden.

Voordeel van samenwerking: Friesland kent al veel aanbieders van hernieuwbare energie. We zien een sterke groei van zon- en windenergie. We zijn in staat te voorzien in een groot deel van de energie van afnemers: de inwoners en bedrijven in Friesland. In onze visie brengen we lokale en producenten en afnemers bij elkaar. Door slimme combinaties te maken van opwek, opslag, conversie, transport en gebruik, krijgen we in de economie een versterkend effect. Door niet te werken met één techniek voor de opwek, maar door verschillende technieken te verenigen in zogenaamde energiehubs, creëren we leveringszekerheid en ontstaat er ruimte voor innovaties en verdere uitbouw van productie en opslag. We kunnen dan meer energie verwerken op hetzelfde net.

Bouwstenen: Essentiële bouwstenen voor onze visie zijn:

• Het maken van realistische prijsafspraken. Dat wordt mogelijk als we ons minder afhankelijk maken van de geopolitieke situatie;

• Het betrekken van inwoners en bedrijven vanaf het prille begin van de planvorming en bij de exploitatie, alles op transparante wijze;

• Het benutten van de lokaal aanwezige kennis, onder andere aanwezig bij energiecoöperaties. Zij maken een professionaliseringsslag;

• Het streven naar een goede landschappelijke inpassing, waarbij maatwerk nodig is om een optimale benutting te maken van het netwerk.

• Het specifiek aandacht geven aan de opslag van energie;

• Het leggen van verbindingen met de landbouwtransitie om deze pijler van de Friese economie verder te versterken.

 

Wie zijn wij?

De initiatiefnemers voor het opstellen van deze visie betreft een groeiende groep van mensen en organisaties die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Friesland (zie ondertekening), verenigd in FREON (Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk). We hebben veel praktijkkennis, weten wat er speelt in onze provincie en zijn ervan overtuigd dat als we gezamenlijk een visie delen in plaats van dat ieder voor zich gaat, iedereen er beter van wordt.

Wat vragen we van politiek en bestuur?

Met deze visie sluiten we aan bij de Sustainable Global Goals (SDG 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 17) en anticiperen we op de introductie van Omgevingswet. Daarvoor is het van belang dat overheden gezamenlijk heldere kaders formuleren waarbinnen gewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Zeker in aanloop naar de provinciale verkiezingen vraagt dit om een open dialoog. Graag leggen wij de puzzel met u en nodigen u uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Meer informatie treft u aan in dit YouTube-filmpje.

Ondertekend:

• Vereniging van Windturbine-eigenaren in Friesland, VWF

• Windunie: coöperatie van windturbine-eigenaren in Friesland/Nederland

• Feriening Fryske Doarpsmûnen, FFD: koepel van Friese dorpsmolenverenigingen

• Noordenwind: vereniging van burgers voor windenergie in Noord-Nederland

• Ús Koöperaasje: koepel van energiecoöperaties in Fryslân

• Friese Milieu Federatie

• Doarpswurk/Netwerk Duurzame Dorpen

• New Energy Coalition

• Sustainable Development Goals Netwurk Fryslân

• Energie Samen: landelijke koepelorganisatie voor energiecoöperaties

Ondersteund door: Freonen Fan Fossylfrij Fryslân

Contact via:

freon.frl@gmail.com