Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Pawex is opgegaan in EnergieSamen

Na een lange formele weg is PAWEX nu officieel ingaande 10 september 2020 opgegaan in Coöperatie Energie Samen U.A.. Daarmee is uitvoering gegeven aan de besluiten van de Algemene Ledenvergaderingen van beide organisaties.

Zoals bekend zijn de leden van Coöperatie Windunie ingaan 1 januari 2017 lid geworden van PAWEX. Daarmee is de samenwerking verder geïntensiveerd. Beide organisaties zijn opgericht voor de belangenbehartiging van windexploitanten. Coöperatie Windunie wordt in 2020 lid van Energie Samen. Gesprekken tussen VWF en VWG met Coöperatie Windunie waren de afgelopen maanden een natuurlijke stap. De besturen van VWF en VWG leggen het voorgenomen besluit aan hun respectievelijke ALV’s om samen te werken met de coöperatie Windunie.

Het gesprek met de leden van PAWEX die niet zijn aan gesloten bij VWF en VWG was gepland dit voorjaar, maar werd onmogelijk door de Corona-crisis. Er worden nu plannen gemaakt om voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en de rest van Nederland spoedig online bijeenkomsten te organiseren. De voorliggende vraag is: ‘op welke wijze willen de leden goed vertegenwoordigd worden’.

De belangen van de windexploitanten worden nu behartigd door Energie Samen. Dat geldt voor bestaande turbines en toekomstige turbines en natuurlijk (de combinatie van) duurzame projecten zoals zonne-energie, mobiliteit en opslag.

Welke onderwerpen betreffen, onder andere, de belangenbehartiging:

·        

Het in positie brengen van de leden van PAWEX (inclusief Windunie), in samenwerking met de energiecoöperaties, in de RES-regio’s, zodat volop kan worden meegewerkt aan de projectplannen.  Vertegenwoordigers per RES verbinden onze leden om tot gezamenlijke plannen te komen en die te realiseren.

·        

De windbranche vereniging (NWEA), waar Energie Samen premiumlid van is, heeft mede op ons verzoek nu plannen om een speciale werkgroep in te stellen voor bestaande windturbines. Onder andere thema’s als verlengde levensduur, meerdere leveranciers op één aansluiting, en andere knelpunten bij netinpassing en dergelijke.

·        

Deelname aan alle relevante andere werkgroepen en commissies van Wind-op-Land binnen NWEA.

·        

Lid Uitvoeringsoverleg Elektriciteitstafel Klimaatakkoord (Siward Zomer).

·        

Voorzitter Beleidscommissie Duurzame Productie NVDE en bestuurslid NVDE (Felix Olthuis).

·        

De vertegenwoordiging in de ledenraad van CertiQ wordt behartigd door Leon Straathof, die in dienst was bij PAWEX en nu dus bij Energie Samen.

·        

Deelname aan vergaderingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) door Leon Straathof.

·        

Deelname Werkgroep Netimpact van NP RES door Leon Straathof.

6 oktober 2020. Felix Olthuis, voorzitter Energie Samen.