Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Initiatieven voor windenergie in Fryslân

Op verschillende plekken wordt aan initiatieven voor windenergie gewerkt. De insteek is positief en van verschillende kanten en initiatieven komen vragen en suggesties binnen.
Om informatie te delen en onderlinge afstemming en samenwerking  te bevorderen organiseert  Platform Duurzaam Fryslân een informatie bijeenkomt voor ondernemers, dorpen en organisaties met initiatieven voor windenergie in Fryslân. En voor turbine eigenaren die overwegen om zich qua sanering bij een initiatief aan te sluiten.
 
Woensdag 12 maart
Van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur
Van der Valk Hotel Sneek, (Burgemeester rasterhofflaan 1 , www.hotelsneek.nl  )
Via info@platformduurzaamfryslan.nl kunt u zich aanmelden (In verband met catering graag even aanmelden wie komt/komen)
 
Het programma voor deze informatieavond is als volgt:

  • In een plenaire bijeenkomst de stand van zaken op dit moment, de meest voorkomende vragen en antwoorden vanuit PDF
  • Suggesties voor initiatiefnemers vanuit de Regiegroep Fryslân foar de Wyn
  • Hierop volgt een ronde voor vragen uit de zaal
  • Gelegenheid voor partijen om een oproep tot samenwerking te doen. Te denken valt aan saneren van turbines, grondposities en of (ondersteuning voor) contact met omwonenden. Via info@platformduurzaamfryslan.nl kunt u zich aanmelden om een oproep te –laten-  doen (In verband met beperkte tijd graag even aanmelden). We wijzen er op dat u ook via de website www.platformduurzaamfryslan.nl vraag en aanbod van turbines kunt invullen en bekijken.

 
Na het plenaire deel is er gelegenheid voor de aanwezigen om wensen en mogelijkheden met elkaar af te stemmen.
 
We roepen  ondernemers, dorpen en organisaties  die initiatieven hebben van harte op om deze avond te bezoeken.  Voor  vragen,  toelichting, maar ook om met andere initiatieven en initiatiefnemers  in contact te komen. Die contacten  en samenwerking zijn  essentieel.
 
We proberen alle op dit moment betrokken partijen uit te nodigen, maar mocht u iemand kennen die mogelijk nog niet bij PDF bekend is, wilt u deze partij deze uitnodiging dan toe mailen?
 
Al vast dank en we zien er naar uit u te begroeten op de informatie avond
 
Platform Duurzaam Fryslân
 
Peet Sterkenburgh