Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Goed nieuws. De minister biedt Fryslân foar de Wyn ruimte.

Als Fryslân per 30 juni zicht geeft op realistische alternatieven, die op 1 januari 2018 met de bouw kunnen beginnen, dan krijgt ze tot 1 januari 2015 de tijd om alternatieven voor of naast WPF in haar planvorming mee te nemen.
 
In de bijlage de hele brief. Hier onder de exacte passage specifiek over Fryslân:
 
Motie De Vries c.s. (33 612, nr. 29) over maximering Windpark Fryslân op 250 MW
Met de motie De Vries c.s. (nr. 29) verzoekt de Kamer de regering om de voorbereiding van windpark Fryslân vooralsnog te beperken tot een omvang van maximaal 250 MW en daarbij te kiezen voor het gedeelte van het plangebied dat het verst van de kust ligt. Tevens verzoekt de Kamer de regering om de provincie Fryslân de ruimte te geven om het resterende deel van de Friese taakstelling op land te realiseren door middel van het initiatief van het comité Hou Friesland Mooi, de Friese Milieufederatie en het platform Duurzaam Friesland.
 
Met de provincie Fryslân is een taakstelling van 530,5 MW afgesproken. Daarbij was de inzet van de provincie Fryslân zelf om meer dan 250 MW windenergie in het IJsselmeer (windpark Fryslân) te realiseren. Deze wens van de provincie is overgenomen in de Structuurvisie Windenergie op land.
 
De provincie Friesland heeft binnen deze afspraken de mogelijkheid om uiterlijk 30 juni 2014 te komen met realistische alternatieven. Voor deze alternatieven geldt conform de afspraken Rijk-IPO dat uiterlijk op 1 januari 2018 wordt begonnen met de bouw.
 
De resultaten die mij op 30 juni 2014 bereiken, zal ik betrekken bij de verdere besluitvorming in het kader van de RCR voor windpark Fryslân. Als ik daarbij tot het oordeel kom dat er sprake is van realistische alternatieven, dan zal ik de provincie tot uiterlijk 1 januari 2015 de ruimte geven om de totale taakstelling planologisch in te vullen en vast te stellen. In dat geval zal ik tot dat moment geen ontwerp-inpassingsplan voor windpark Fryslân ter inzage leggen en zal ik bij het opstellen van het ontwerp-inpassingsplan rekening houden met de door de provincie vastgestelde planologische invulling van haar taakstelling.
 
Daarmee geef ik, rekening houdend met mijn eerder genoemde uitgangspunten, maximaal uitvoering aan deze motie.

Lees meer in de bijgevoegd brief.